Strategies and Methods of Cross-Linking of RNA Polymerase Active Center

Arkadv Mustaev, Eugeny Zaychikov, Mikhail Grachev, Maxim Kozlov, Konstantin Severinov, Vitaly Epshtein, Nataliya Korzheva, Oxana Bereshchenko, Vadim Markovtsov, Eugeny Lukhtanov, Igor Tsarev, Tatyana Maximova, Mikhail Kashlev, Irina Bass, Vadim Nikiforov, Alex Goldfarb

Research output: Contribution to journalArticle

9 Scopus citations
Original languageEnglish (US)
Pages (from-to)191-206
Number of pages16
JournalMethods in enzymology
Volume371
DOIs
StatePublished - Jan 1 2003

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • Biochemistry
  • Molecular Biology

Cite this

Mustaev, A., Zaychikov, E., Grachev, M., Kozlov, M., Severinov, K., Epshtein, V., Korzheva, N., Bereshchenko, O., Markovtsov, V., Lukhtanov, E., Tsarev, I., Maximova, T., Kashlev, M., Bass, I., Nikiforov, V., & Goldfarb, A. (2003). Strategies and Methods of Cross-Linking of RNA Polymerase Active Center. Methods in enzymology, 371, 191-206. https://doi.org/10.1016/S0076-6879(03)71014-3